اولین پز پاندا در حیات وحش

عکس روز نشنال جئوگرافیک به تصویری از یک پاندای ۱۶ ساله اختصاص دارد که از زندگی تحت نظر برای اولین بار وارد حیات وحش در یکی از پارک‌های ملی چین شده استعکس روز نشنال جئوگرافیک به تصویری از یک پاندای ۱۶ ساله اختصاص دارد که از زندگی تحت نظر برای اولین بار وارد حیات وحش در یکی از پارک‌های ملی چین شده است

اولین پز پاندا در حیات وحش

نسل پانداها به شدت در معرض تهدید است. بر اساس گزارش‌ها ۲۳۹ پاندا در چین در باغ وحش و ۲۷ پاندا نیز در باغ وحش‌های بیرون از چین زندگی می‌کنند. چینی‌ها به همین خاطر سالهاست که اقدام به پرورش پانداها در مراکز خاص خود می‌کنند و سپس در صورت آمادگی‌شان این پانداها وارد زندگی واقعی می‌شوند. 

منبع :