اردوی آمادگی پیشتازان و فرزانگان در یزد در حال برگزاری است

منتخبین یزدی شرکت در اردوی ملی، در اردوی آمادگی شرکت کردند.منتخبین یزدی شرکت در اردوی ملی، در اردوی آمادگی شرکت کردند.

به گزارش خبرنگار پانا، در اولین پیش اردوی ملی که تیرماه سال جاری در اردوگاه شهید رحمانی منشاد برگزار شد، منتخبین اعزام به اردوی ملی معرفی شدند.

این منتخبین جهت آمادگی بیشتر و هماهنگی شرکت در اردوی ملی، در یک اردوی آمادگی دو روزه، آموزش های تخصصی را فرامی گیرند.

گفتنی است این اردو روز چهارشنبه 20 مرداد با حضور 45 مربی و یاورمربی فرزانه برگزار شد و در روز دوم، با شرکت 45 مربی و یاورمربی پیشتاز، ادامه خواهد یافت.

منبع :