گفتگو با مهشاد افشارزاده رتبه 8 کنکور تجربی 95 از اصفهان

ازسال سوم دبیرستان به مدت 2سال دانش آموز کانون بودم.مهشاد افشار زاده رتبه 8 تجربی از اصفهان


از چه سالی دانش اموز کانون بودید ؟ 


ازسال سوم دبیرستان به مدت 2سال


 از کدامیک از کتابهای کانون به صورت کامل استفاده کردید ؟


 زرد عمومی و زرد اختصاصی


در آزمونهای موسسات دیگر نیز شرکت کرده بودید ؟


در 5آزمون سنجش شرکت کردممهمترین ویژگی آزمونهای کانون ؟


پیوستگی و برنامه ای بودن آزمونهاازدفتر برنامه ریزی و کتاب خود آموز استفاده میکردید؟


 بله بطور کاملچقدر ساعت مطالعه داشتید ؟ 


 متغیر بود در روزهای مدرسه هفت ساعت و در روزهای عادی دوازده ساعتآیا در سه آزمون جامع کانون حاضر بودید ؟


 بلهآموزه های کانون را استفاده کردید مانند زمان نقصانی و....؟ 


بله از زمانهای نقصانی در عمومی و تکنیک ضربدر منفی در اختصاصی استفاده کردم.توصیه کلی به دانش آموزان کنکوری کانونی و غیرکانونی ؟


 توکل و پشتکار وپیوستگی در مطالعه و برنامه


برای مشاهده کارنامه ها در کانون کلیک کنید