تحلیل سوالات ریاضی ششم دبستان آزمون 15 مرداد

ریاضی نگاه به آینده سوال 21 : (مربوط به صفحات 2 تا 6 کتاب درسی- الگویابی

تحلیل سوالات ریاضی ششم دبستان  آزمون 15 مرداد

ریاضی نگاه به آینده

سوال 21 : (مربوط به صفحات 2 تا 6 کتاب درسی- الگویابی)(سوال 24 آزمون 1 مرداد) دانش آموز باید اعداد فرد را بنویسد و رابطه بین چندمین عدد بودن و عدد فرد را تشخیص دهد. برای تصاعد های عددی دانش آموز می تواند این رابطه را به کار برد:

فاصله بین دو عدد (چندمین عدد منهای یک) + اولین عدد الگو

این سوال برای دانش آموزان متوسط سوال ساده ای است.

سوال 22: (مربوط به صفحات 2 تا 6 کتاب درسی- الگویابی) دانش آموز با کمی دقت در شکل داده شده باید متوجه شود که مجموع اعداد هر سطر و هر ستون از شکل داده شده برابر 15 است. در نتیجه عدد مجهول را تشخیص می دهد. این سوال برای متوسط دانش آموزان ساده است.

سوال 23: (مربوط به صفحات 7 تا 9 کتاب درسی- عددنویسی) معمولا دانش آموزان در این سوال دچار اشتباه می شوند برای همین بهتر است 12 خط تیره برای نوشتن عدد درنظر بگیرند و با توجه به طبقه، عدد موردنظر را بنویسند. اشتباه دوم دانش آموزان ضعیف تر این است که در هنگام جمع زدن اعداد را از سمت چپ زیر هم می نویسند. این سوال برای متوسط دانش آموزان سوال ساده ای است.

سوال 24: (مربوط به صفحات 7 تا 10 کتاب درسی- عددنویسی) دانش آموز باید بزرگترین عدد هشت رقمی را که عدد 99999999 است و کوچکترین عدد شش رقمی فرد را که عدد 100001 است بیابد سپس از هم کم کند. باز هم اشتباه رایج دانش آموزان ضعیف تر زیر هم قراردادن اعداد از سمت چپ است. این سوال هم برای دانش آموزان متوسط ساده است.

سوال25: (مربوط به صفحات 11 تا 15 کتاب درسی- بخش پذیری)(مشابه سوال 27 آزمون 1 مرداد) اعدادی بر 5 بخشپذیرند که یکان آنها 0 یا 5 باشد و اعدادی بر 9 بخشپذیرند که مجموع ارقام آن بر 9 بخشپذیر باشد. این سوال بسیار ساده است.

سوال 26: (مربوط به صفحات 11 تا 15 کتاب درسی- بخش پذیری)(مشابه سوال 29 آزمون 1 مرداد) باقیمانده تقسیم بر هر عددی در صورتی که بخشپذیر نباشد بین یک و یکی کمتر از مقسوم علیه خواهد بود. این سوال هم برای دانش آموزان متوسط بسیار ساده است.

سوال 27: (مربوط به صفحات 16 تا 19 کتاب درسی- اعداد صحیح) به مجموعه اعداد

…..,-5 ,-4 , -3 , -2 , -1 , 0 , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 ,…

اعداد صحیح گفته می شود. با توجه به گزینه ها، براحتی می توان جواب گزینه صحیح را تشخیص داد.

سوال 28: (مربوط به صفحات 16 تا 19 کتاب درسی- اعداد صحیح) ساعت 3 بعد از ظهر یعنی ساعت 15، 9- یعنی 9 ساعت به عقب برگردیم یعنی 9 – 15 . اشتباه دانش آموزان این است که از سه 9 واحد کم می کنند.

سوال 29: (مربوط به صفحات 24 تا 27 کتاب درسی- جمع و تفریق کسرها) با توجه به گزینه ها بدیهی است که حاصل جمع دو عدد از تفاضل آنها بیشتر است پس به سرعت می توان گزینه های 1 و 4 را حذف کرد. عدد در گزینه 2 با و در گزینه 3 با جمع بسته شده است بدیهی است که گزینه 2 عدد بزرگتری خواهد بود. پس بدون انجام محاسبات هم می توان به سوال جواب داد.

سوال 30: (مربوط به صفحات 24 تا 27 کتاب درسی- جمع و تفریق کسرها) دانش آموز باید مجموع و تفاضل دو عبارت را بدست آورد و سپس از هم کم کند. این سوال بسیار ساده است.

ریاضی نگاه به گذشته

سوال 31 : (مربوط به صفحات 27 تا 31 کتاب درسی- جمع و تفریق عددهای مخلوط) (سوال 40 آزمون 1 مرداد) محیط مثلث برابر با حاصل جمع سه ضلع مثلث است که دو ضلع داده شده است. پس می توان مجموع دو ضلع را محاسبه کرد و از محیط کم کرد. این سوال برای متوسط دانش آموزان ساده است.

سوال 32: (مربوط به صفحات 32 تا 35 کتاب درسی- ضرب کسرها) دانش آموز ابتدا باید رابطه بین پرانتز ها راتشخیص دهد. بعد از محاسبه عبارت داخل پرانتز صورت و مخرج کسرها باهم ساده شده و جواب بدست می آید. این سوال جزء تمرینات کتاب تابستان است.

سوال 33: (مربوط به صفحات 32 تا 35 کتاب درسی- ضرب کسرها) نصف ربع عدد 8000 یعنی . این سوال برای دانش آموزان ساده است.

سوال 34: (مربوط به صفحات 32 تا 35 کتاب درسی- ضرب عدد مخلوط) شکل ضرب مربوط به دو عدد مخلوط را نشان می دهد. مساحت مستطیل بزرگ با مجموع مساحت مستطیل های داخلی برابر است. این سوال عین متن کتاب درسی است و مشابه آن در تمرین های کتاب تابستان هم هست و دانش آموز براحتی می توانست به آن جواب دهد.

سوال 35: (مربوط به صفحات 32 تا 43 کتاب درسی- ضرب عدد مخلوط) دانش آموز ابتدا لازم است اعدادمخلوط را به کسر تبدیل کندو دو کسر سمت چپ تساوی را به هم ضرب کند. چون سمت چپ عبارت برابر یک شده است با توجه به نکته که حاصل ضرب هر عدد در معکوسش برابر یک است جواب مشخص می شود.

سوال 36: (مربوط به صفحات 51 تا 55 کتاب درسی- نسبت) زمان رسم هر دایره برابر یک است پس برای رسم 8 دایره زمان لازم 8 است. زمان لازم برای رسم هر شش ضلعی 2 است پس برای رسم 10 شش ضلعی زمان لازم 20 است. در نتیجه نسبت زمان رسم دایره به شش ضلعی برابر خواهد بود.

سوال 37: (مربوط به صفحات 52 تا 55 کتاب درسی- نسبت های مساوی) کسر مساوی یک کسر زمانی بدست می آید که صورت و مخرج یک کسر همزمان در یک عدد ضرب یا تقسیم شود. و جمع و تفریق نسبت را حفظ نمی کند. این سوال جزتعارف کسر مساوی کسر و بسیار ساده است.

سوال 38: (مربوط به صفحات 56 تا 59 کتاب درسی- تناسب) نسبت سن دو نفر و اختلاف سنی آنها داد شده است پس براحتی با یه تناسب سه طبقه می توان آن را حل کرد و سن هریک را بدست آورد و بعد از آن مجموع سن آنها را می توان محاسبه کرد. این سوال برای متوسط دانش آموزان ساده است.

سوال 39: (مربوط به صفحات 56 تا 59 کتاب درسی- تناسب) اگر نسبت کتاب های مهدی یار را 1 در نظر بگیریم چون کتاب های امیر سه برابر مهدی یار است نسبت کتاب های او 3 خواهد بود از طرفی نسبت کتاب سهیل دو برابر امیر است پس باید نسبت کتاب سهیل 6 باشد. با داشتن نسبت کتابهای هریک مجموع نسبت ها برابر 10 می شود با یک تناسب بستن بین نسبت کتاب امیر و مجموع نسبت ها تعداد کتابهای امیر و بعد از آن دوبرابر آن بدست می آید.

سوال 40: (مربوط به صفحات 52 تا 55 کتاب درسی- نسبت های مساوی) با یک تناسب ساده بین مسافت طی شده و سرعت هواپیما مساله حل می شود. این سوال بسیار ساده است.

سوالات تیزهوشان

سوال 41) سوالی نکته دار که به ظاهر مربوط به تقسیم اعداد میباشد ولی نکته سوال مربوط به بخش پذیری است که عددی که بر 8 بخش پذیر باشد بر 4 هم بخش پذیر خواهد بود .

سوال 42 ) این سوال مربوط به قسمت الگویابی میباشد سوالی نسبتا ساده میباشد که دانش آموز با پیدا کردن الگوی این سوال از تقسیم اعداد استفاده میکند و باید تشخیص دهد که با استفاده از باقی مانده تقسیم به جواب درست برسد .

سوال 43 ) سوالی نسبتا دشوار از عدد نویسی میباشد و نکته سوال در این است که برای بدست آوردن رقم یکان حاصاضرب کافی است یکان اعداد را در هم ضرب کنیم و نیازی به ضرب همه اعداد در هم نیست .

سوال 44 ) در ابتدا این سوال نیازمند دقت دانش اموز در تشخیص درست و نادرست می باشد که کلمه نادرست را درست نخواند . بعد درمرحله دوم تمامی گزینه ها مربوط به قسمت بخش پذیری می باشد که باید گزینه نادرست تشخیص داده شود سطح سوال ساده میباشد .

سوال 45 ) سوال نیازمند درک دانش اموز از سوال و استفاده از جدول ارزش مکانی برای رسیدن به جواب میباشد و اینکه همه حالت ها باید نوشته شود سوال مربوط به قسمت بخش پذیری بر 3 و تشخیص ارزش مکانی اعداد میباشد .

سوال 46 ) سوالی ساده از قسمت اعداد صحیح میباشد که نکته آن در تشخیص زوج یا فرد بودن قرینه یابی می باشد و نیازی به نوشتن آن نیست با درک این مطلب حل این سوال بسیار ساده میشود .

سوال 47 ) این سوال نسبتا دشوار میباشد دانش اموزانی که درک درستی از عملیات بر روی اعداد صحیح دارند با تفریقی ساده به جواب میرسند ولی دانش آموزانی که با جمع و تفریق اعداد صحیح مشکل دارند میتوانند با کشیدن محور اعداد صحیح فاصله بین دو عدد را شمزده و به جواب برسند .

سوال 48 ) سوالی دشوار از مبحث اعداد صحیح که دانش آموزانی که به درک درستی از اعداد صحیح و حرکت روی محور اعداد صحیح رسیده اند قادر به پاسخگویی می باشند زیرا این سوال از آخر به اول حل میشود یعنی با داشتن جواب نهایی روی محور باید عملیات را برعکس انجام دهند تا عدد اولیه بدست آید .

سوال 49 ) سوالی دشوار که دانش آموزان به صورت کامل در مقطع هفتم با عنوان معادله نویسی با آن آشنا خواهند شد ولی در مقطع ششم میتوان از روش طرفین وسطین که در تناسب خوانده اند استفاده کنند .

سوال 50 ) سوالی ساده ولی زمان بر که هم جمع و تفریق کسرها و هم مقایسه کسرها در ان گنجانده شده است .

مینا عیسی‌زاده
پاسخ تلفنی به سوالات شما و برنامه ریزی شخصی

برنامه ریزی روزانه و زمان بندی صحیح برای مطالعه در ایام امتحانات و دوران جمع بندی کدام است؟
مناسب ترین کتاب ها برای دوران جمع بندی ؟
بهترین تغذیه برای افزایش حافظه و کاهش خواب آلودگی و خستگی کدام است؟ چگونه تمرکزم را در حین مطالعه بالا ببرم؟
از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون پیش شماره
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
ساعت پاسخگویی از 8 صبح تا 12 شب