رتبه‌های زیر 10 کنکور 95 از کدام شهرها هستند؟

از میان ۳۶ برگزیده آزمون سراسری ۲۱ نفر ساکن تهران و ۱۵ نفر ساکن شهرستان‌ها هستند و اغلب نفرات اول تا دهم گروه‌های آزمایشی مختلف در مدارس دولتی خاص تحصیل می‌کرده‌اند.از میان ۳۶ برگزیده آزمون سراسری ۲۱ نفر ساکن تهران و ۱۵ نفر ساکن شهرستان‌ها هستند و اغلب نفرات اول تا دهم گروه‌های آزمایشی مختلف در مدارس دولتی خاص تحصیل می‌کرده‌اند.

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، نتایج اولیه آزمون سراسری سال 95 اعلام شد، که بر این اساس از میان 36 فرد برگزیده 26 نفر داوطلبان پسر و 10 نفر داوطلبان دختر هستند. 

نگاهی به آمار برگزیدگان آزمون سال 95 حکایت از آن دارد که 21 نفر از برگزیدگان ساکن تهران و 15 نفر از شهرستان‌ها هستند. 

در گروه آزمایشی علوم ریاضی نفرات اول تا سوم ساکن تهران و شمیرانات هستند و در مجموع 10 برگزیده علوم آزمایشی غلبه با داوطلبان پایتخت است به گونه‌ای که 7 نفر از تهران و 3 نفر از شهرستان‌ جزء 10 برگزیده این گروه آزمایشی هستند. 


همچنین در گروه آزمایشی علوم ریاضی تمام 10 نفر اول از میان داوطلبان  پسر هستند.


در گروه آزمایشی علوم تجربی نفرات اول تا سوم از شهرستان‌ها هستند به گونه‌ای که نفر اول ساکن شهرستان تربت جام است. در گروه آزمایشی علوم تجربی 9 نفر از برگزیدگان ساکن شهرستان‌ها و یک نفر ساکن تهران است. در میان 10 برگزیده گروه آزمایشی علوم تجربی سهم داوطلبان پسر بیشتر است به گونه‌ای که 8 نفر پسر و 2 نفر دختر هستند. 

در گروه آزمایشی علوم انسانی اغلب برگزیده از میان داوطلبان شهر تهران هستند. به گونه‌ای که نفرات اول، سوم و چهارم ساکن پایتخت هستند از میان 10 برگزیده گروه آزمایشی علوم انسانی 7 نفر متعلق به تهران و شمیرانات و 3 نفر متعلق به شهرستان‌ها هستند. در این گروه آزمایشی از میان 10 برگزیده سهم داوطلب دختر و پسر تقریباً یکسان است به گونه‌ای که 6 نفر پسر و 4 نفر دختر هستند.

در گروه آزمایشی زبان‌های خارجه نفرات اول تا سوم ساکن تهران هستند و در این گروه آزمایشی نیز 2 نفر از میان داوطلبان پسر و یک نفر از میان داوطلبان دختر است. 

در گروه آزمایشی هنر هر سه برگزیده از شهر تهران و هر سه آنها از میان داوطلبان دختر هستند.