نوروز 96

تنها پرنده ای که نوکش از خودش بلندتر است!

مرغ مگس خوار نوک شمشیری تنها پرنده ای است که نوکش از خودش، بلندتر است!مرغ مگس خوار نوک شمشیری تنها پرنده ای است که نوکش از خودش، بلندتر است!

تنها پرنده ای که نوکش از خودش بلندتر است!


بخش پذیری و الگوریتم تقسیم از گسسته
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( چهارم ریاضی)
دبیر : حسین تباره