نوروز 96

زهرا السادات غیاثی: برنامه راهبردی آزمون 29 مرداد چهارم تجربی

توضیحات زهرا السادات غیاثی در رابطه با منطق برنامه راهبردی آزمون 29 مرداد چهارم تجربی را اینجا گوش دهید...توضیحات زهرا السادات غیاسی در رابطه با منطق برنامه راهبردی آزمون 29 مرداد چهارم تجربی را اینجا گوش دهید...

فایل های ضمیمه
گراف ها و کاربردهای آن از گسسته
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( چهارم ریاضی)
دبیر : حسین تباره