نفرات برتر کنکور سراسری سال 95 / نتایج کانونی ها

نفرات برتر کنکور سراسری سال 1395 اعلام شد

نفرات برتر هر يك از گروه هاي آزمايشي پنجگانه علوم رياضي و فني، علوم تجربي، علوم انساني، هنر و زبان آزمون سراسري سال 1395و نتایج کانونی ها به شرح ذيل اعلام مي گردد.


نفرات برتر کنکور سراسری سال 95 / نتایج کانونی هابرای مشاهده عکس با کیفیت برروی آن کلیک کنید

اسامی نفرات برترکنکور 95 - گروه آزمایشی علوم تجربی

1نفرات برتر کنکور سراسری سال 95 / نتایج کانونی هامحمد احمدی 
از تربت جام

رتبه 1
تجربی کشور
3 سال دانش آموز کانون (50 آزمون)

(15 آزمون سال 94
35  آزمون  سال 90و91 سوم و چهارم دبیرستان)

مشاهده کارنامه آزمون های کانون

مشاهده گفتگو با محمد احمدی
2نفرات برتر کنکور سراسری سال 95 / نتایج کانونی هامحمد امین روانبخش
از تربت حیدریه

رتبه 2
تجربی کشور
2 سال دانش آموز کانون

 از سوم دبیرستان (49 آزمون)

مشاهده کارنامه آزمون های کانون

مشاهده گفتگو با محمدامین روانبخش
3نفرات برتر کنکور سراسری سال 95 / نتایج کانونی هاسهیل محمدی 
از شیراز

رتبه 3
تجربی کشور
4 سال دانش آموز کانون (48 آزمون)

(سوم و چهارم دبیرستان 31 آزمون
چهارم و پنجم دبستان 17 آزمون) 

مشاهده کارنامه آزمون های کانون

مشاهده گفتگو با سهیل محمدی
4نفرات برتر کنکور سراسری سال 95 / نتایج کانونی هاپارسا خلفی 
از اردبیل

رتبه 4
تجربی کشور

2 سال دانش آموز کانون

از سوم دبیرستان (43 آزمون) 

مشاهده کارنامه آزمون های کانون

مشاهده گفتگو با پارسا خلفی
5نفرات برتر کنکور سراسری سال 95 / نتایج کانونی هامهتا ستاریان خضرلو 
از ملکان

رتبه 5
تجربی کشور
3 سال دانش آموز  کانون

از دوم دبیرستان (60 آزمون) 

مشاهده کارنامه آزمون های کانون

مشاهده گفتگو با مهتا ستاریان
6نفرات برتر کنکور سراسری سال 95 / نتایج کانونی هاامیرحسین طبیبیان 
از اصفهان

رتبه 6
تجربی کشور
2 سال دانش آموز  کانون

از سوم دبیرستان (37 آزمون) 

مشاهده کارنامه آزمون های کانون

مشاهده گفتگو با امیرحسین طبیبیان
7نفرات برتر کنکور سراسری سال 95 / نتایج کانونی هاآرمین گلچین 
از تبریز

رتبه 7
تجربی کشور
5 سال دانش آموز کانون

از سوم راهنمایی (93 آزمون) 

مشاهده کارنامه آزمون های کانون

مشاهده گفتگو با آرمین گلچین
8نفرات برتر کنکور سراسری سال 95 / نتایج کانونی هامهشاد افشارزاده 
از اصفهان

رتبه 8
تجربی کشور
2 سال دانش آموز کانون

از سوم دبیرستان (38 آزمون) 

مشاهده کارنامه آزمون های کانون

مشاهده گفتگو با مهشاد افشارزاده
9نفرات برتر کنکور سراسری سال 95 / نتایج کانونی هاعرفان پازکی 
از تهران

رتبه 9
تجربی کشور
سوم و چهارم دبیرستان (13 آزمون) 
مشاهده کارنامه آزمون های کانون
10نفرات برتر کنکور سراسری سال 95 / نتایج کانونی هاپارسا سیفی 
از نور

رتبه 10
تجربی کشور
3 سال دانش آموز کانون

از دوم دبیرستان (64 آزمون) 

مشاهده کارنامه آزمون های کانون

مشاهده گفتگو با پارسا سیفی

اسامی نفرات برترکنکور 95 - گروه آزمایشی ریاضی

1نفرات برتر کنکور سراسری سال 95 / نتایج کانونی ها
 احسان شریفیان
از شهرری

رتبه 1
ریاضی کشور
2 آزمون سوم دبیرستان

2 آزمون چهارم دبیرستان

مشاهده کارنامه آزمون های کانون
2نفرات برتر کنکور سراسری سال 95 / نتایج کانونی ها
امیرمحمد فرزانه
از شمیرانات

رتبه 2
ریاضی کشور
1 سال دانش آموز کانون

از چهارم دبیرستان (13 آزمون)

مشاهده کارنامه آزمون های کانون
3نفرات برتر کنکور سراسری سال 95 / نتایج کانونی ها
کوشا جافریان
از تهران

رتبه 3
ریاضی کشور
1 سال دانش آموز کانون

از چهارم دبیرستان (24 آزمون) 

مشاهده کارنامه آزمون های کانون

ارائه کوشا جافریان در جلسه برتر های تهرانمشاهده گفتگو با کوشا جافریان
4نفرات برتر کنکور سراسری سال 95 / نتایج کانونی ها
حسین مقدس
از سیرجان

رتبه 4
ریاضی کشور
9 سال دانش آموز کانون

از چهارم دبستان  (112 آزمون) 

مشاهده کارنامه آزمون های کانون
مشاهده گفتگو با حسین مقدس
5نفرات برتر کنکور سراسری سال 95 / نتایج کانونی ها
فراز فرح وش
 از تبریز

رتبه 5
ریاضی کشور
6 سال دانش آموز کانون (75 آزمون)

(60 آزمون از اول دبیرستان
15 آزمون سوم و چهارم دبستان) 

مشاهده کارنامه آزمون های کانون
مشاهده گفتگو با فراز فرح وش
6نفرات برتر کنکور سراسری سال 95 / نتایج کانونی ها
امیرعلی محمدحسینی
از تهران

رتبه 6
ریاضی کشور
1 سال دانش آموز کانون

از چهارم دبیرستان (23 آزمون) 

مشاهده کارنامه آزمون های کانون
7نفرات برتر کنکور سراسری سال 95 / نتایج کانونی ها
امیرحسین افشار راد
از شهرری

رتبه 7
ریاضی کشور
چهارم دبیرستان (2 آزمون) 
مشاهده کارنامه آزمون های کانون
8نفرات برتر کنکور سراسری سال 95 / نتایج کانونی ها
محمد امین سالارکیا
از تهران

رتبه 8
ریاضی کشور
1 سال دانش آموز کانون

از چهارم دبیرستان (15 آزمون) 

مشاهده کارنامه آزمون های کانون
9نفرات برتر کنکور سراسری سال 95 / نتایج کانونی ها
محمدرضا صالحی
از تهران

رتبه 9
ریاضی کشور
1 سال دانش آموز کانون

از چهارم دبیرستان (13 آزمون)  

مشاهده کارنامه آزمون های کانون
مشاهده گفتگو با محمدرضا صالحی
10نفرات برتر کنکور سراسری سال 95 / نتایج کانونی ها
سیدعلیرضا سمیعی گلیان 
از شیروان

رتبه 10
ریاضی کشور
1 سال دانش آموز کانون

از چهارم دبیرستان (13 آزمون) 

مشاهده کارنامه آزمون های کانون
مشاهده گفتگو با سید علیرضا سمیعی

اسامی نفرات  برتر کنکور 95 - گروه علوم انسانی 

1
زهرا سادات موسوی
از تهران

رتبه 1
انسانی کشور
در آزمون های کانون شرکت نکرده است
2نفرات برتر کنکور سراسری سال 95 / نتایج کانونی ها
سجاد قاسمی
از قم

رتبه 2
انسانی کشور
2 سال دانش آموز کانون

از سوم دبیرستان (38 آزمون)

مشاهده کارنامه آزمون های کانون
مشاهده گفتگو با سجاد قاسمی
3نفرات برتر کنکور سراسری سال 95 / نتایج کانونی ها
انوشه بابایی
از تهران

رتبه 3
انسانی کشور
1 آزمون
مشاهده کارنامه آزمون های کانون
4نفرات برتر کنکور سراسری سال 95 / نتایج کانونی ها
حسین حاجیانی
از تهران

رتبه 4
انسانی کشور
3 سال دانش آموز کانون (21 آزمون)

(16 آزمون سوم و چهارم دبیرستان
5 آزمون پنجم دبستان)

5نفرات برتر کنکور سراسری سال 95 / نتایج کانونی ها
محمدجواد صراطی
از شمیرانات

رتبه 5
انسانی کشور
چهارم دبیرستان (5 آزمون)
مشاهده کارنامه آزمون های کانون
6نفرات برتر کنکور سراسری سال 95 / نتایج کانونی ها
سیدمحمد علوی مقدم
از مشهد

رتبه 6
انسانی کشور
3 سال دانش آموز کانون

از دوم دبیرستان (55 آزمون)

مشاهده کارنامه آزمون های کانون
7نفرات برتر کنکور سراسری سال 95 / نتایج کانونی ها
نیکو صبوری
از تهران

رتبه 7
انسانی کشور
سوم و چهارم دبیرستان (6 آزمون)
مشاهده کارنامه آزمون های کانون
8نفرات برتر کنکور سراسری سال 95 / نتایج کانونی هاعلی تهرانچی
از شمیرانات

رتبه 8
انسانی کشور
چهارم دبیرستان (5 آزمون)مشاهده کارنامه آزمون های کانون
9نفرات برتر کنکور سراسری سال 95 / نتایج کانونی ها
سجاد کرباسچی
 از شمیرانات

رتبه 9
انسانی کشور
2 آزمون سوم دبیرستان

5 آزمون چهارم دبیرستان

مشاهده کارنامه آزمون های کانون
10
فاطمه دلیری قوچانی عتیق
از مشهد

رتبه 10
انسانی کشور
در آزمون های کانون شرکت نکرده است
اسامی نفرات برتر کنکور 95 - گروه آزمایشی زبان‌های خارجه

1نفرات برتر کنکور سراسری سال 95 / نتایج کانونی هانسرین ویسی دهکردی
از تهران

رتبه 1
زبان کشوری
2 سال دانش آموز کانون

از سوم دبیرستان (35 آزمون)
مشاهده کارنامه آزمون های کانون
2نفرات برتر کنکور سراسری سال 95 / نتایج کانونی ها
امیرحسین بلوری
 از تهران

رتبه 2
زبان کشوری
2 سال دانش آموز کانون

از سوم دبیرستان (29 آزمون)

مشاهده کارنامه آزمون های کانون
3نفرات برتر کنکور سراسری سال 95 / نتایج کانونی ها
امیرحسین کاظمی
از تهران

رتبه 3
زبان کشوری
1 سال دانش آموز کانون

از چهارم دبیرستان (17 آزمون)

مشاهده کارنامه آزمون های کانون
اسامی نفرات برتر گروه آزمایشی هنر به شرح زیر است:

1-الهه اسماعیلی حسین‌آباد از تهران   (رتبه 1 هنر کشوری)

2-مریم گلپایگانی از تهران   (رتبه 2 هنر کشوری)

3-عطیه جهانشاهی از تهران   (رتبه 3 هنر کشوری)