نفرات برتر کنکور سراسری سال 95 / نتایج کانونی ها

نفرات برتر هر یک از گروه‌های آزمایشی پنجگانه علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی، علوم انسانی، هنر و زبان آزمون سراسری سال 1395و نتایج کانونی‌ها به شرح ذیل اعلام می‌گردد.

نفرات برتر کنکور سراسری سال 95 / نتایج کانونی هانفرات برتر هر يك از گروه هاي آزمايشي پنجگانه علوم رياضي و فني، علوم تجربي، علوم انساني، هنر و زبان آزمون سراسري سال 1395و نتایج کانونی ها به شرح ذيل اعلام مي گردد.


نفرات برتر کنکور سراسری سال 95 / نتایج کانونی هابرای مشاهده عکس با کیفیت برروی آن کلیک کنید

اسامی نفرات برترکنکور 95 - گروه آزمایشی علوم تجربی

1 نفرات برتر کنکور سراسری سال 95 / نتایج کانونی ها محمد احمدی 
از تربت جام

رتبه 1
تجربی کشور
3 سال دانش آموز کانون (50 آزمون)

(15 آزمون سال 94
35  آزمون  سال 90و91 سوم و چهارم دبیرستان)

مشاهده کارنامه آزمون های کانون
مشاهده گفتگو با محمد احمدی
2 نفرات برتر کنکور سراسری سال 95 / نتایج کانونی ها محمد امین روانبخش
از تربت حیدریه

رتبه 2
تجربی کشور
2 سال دانش آموز کانون

 از سوم دبیرستان (49 آزمون)

مشاهده کارنامه آزمون های کانون
مشاهده گفتگو با محمدامین روانبخش
3 نفرات برتر کنکور سراسری سال 95 / نتایج کانونی ها سهیل محمدی 
از شیراز

رتبه 3
تجربی کشور
4 سال دانش آموز کانون (48 آزمون)

(سوم و چهارم دبیرستان 31 آزمون
چهارم و پنجم دبستان 17 آزمون) 

مشاهده کارنامه آزمون های کانون
مشاهده گفتگو با سهیل محمدی
4 نفرات برتر کنکور سراسری سال 95 / نتایج کانونی ها پارسا خلفی 
از اردبیل

رتبه 4
تجربی کشور

2 سال دانش آموز کانون

از سوم دبیرستان (43 آزمون) 

مشاهده کارنامه آزمون های کانونمشاهده گفتگو با پارسا خلفی
5 نفرات برتر کنکور سراسری سال 95 / نتایج کانونی ها مهتا ستاریان خضرلو 
از ملکان

رتبه 5
تجربی کشور
3 سال دانش آموز  کانون

از دوم دبیرستان (60 آزمون) 

مشاهده کارنامه آزمون های کانون
مشاهده گفتگو با مهتا ستاریان
6 نفرات برتر کنکور سراسری سال 95 / نتایج کانونی ها امیرحسین طبیبیان 
از اصفهان

رتبه 6
تجربی کشور
2 سال دانش آموز  کانون

از سوم دبیرستان (37 آزمون) 

مشاهده کارنامه آزمون های کانون
مشاهده گفتگو با امیرحسین طبیبیان
7 نفرات برتر کنکور سراسری سال 95 / نتایج کانونی ها آرمین گلچین 
از تبریز

رتبه 7
تجربی کشور
5 سال دانش آموز کانون

از سوم راهنمایی (93 آزمون) 

مشاهده کارنامه آزمون های کانون
مشاهده گفتگو با آرمین گلچین
8 نفرات برتر کنکور سراسری سال 95 / نتایج کانونی ها مهشاد افشارزاده 
از اصفهان

رتبه 8
تجربی کشور
2 سال دانش آموز کانون

از سوم دبیرستان (38 آزمون) 

مشاهده کارنامه آزمون های کانون
مشاهده گفتگو با مهشاد افشارزاده
9 نفرات برتر کنکور سراسری سال 95 / نتایج کانونی ها عرفان پازکی 
از تهران

رتبه 9
تجربی کشور
سوم و چهارم دبیرستان (13 آزمون) 
مشاهده کارنامه آزمون های کانون
10 نفرات برتر کنکور سراسری سال 95 / نتایج کانونی ها پارسا سیفی 
از نور

رتبه 10
تجربی کشور
3 سال دانش آموز کانون

از دوم دبیرستان (64 آزمون) 

مشاهده کارنامه آزمون های کانون
مشاهده گفتگو با پارسا سیفی

اسامی نفرات برترکنکور 95 - گروه آزمایشی ریاضی

1 نفرات برتر کنکور سراسری سال 95 / نتایج کانونی ها
 احسان شریفیان
از شهرری

رتبه 1
ریاضی کشور
2 آزمون سوم دبیرستان

2 آزمون چهارم دبیرستان

مشاهده کارنامه آزمون های کانون
2 نفرات برتر کنکور سراسری سال 95 / نتایج کانونی ها
امیرمحمد فرزانه
از شمیرانات

رتبه 2
ریاضی کشور
1 سال دانش آموز کانون

از چهارم دبیرستان (13 آزمون)

مشاهده کارنامه آزمون های کانون
3 نفرات برتر کنکور سراسری سال 95 / نتایج کانونی ها
کوشا جافریان
از تهران

رتبه 3
ریاضی کشور
1 سال دانش آموز کانون

از چهارم دبیرستان (24 آزمون) 

مشاهده کارنامه آزمون های کانونارائه کوشا جافریان در جلسه برتر های تهرانمشاهده گفتگو با کوشا جافریان
4 نفرات برتر کنکور سراسری سال 95 / نتایج کانونی ها
حسین مقدس
از سیرجان

رتبه 4
ریاضی کشور
9 سال دانش آموز کانون

از چهارم دبستان  (112 آزمون) 

مشاهده کارنامه آزمون های کانونمشاهده گفتگو با حسین مقدس
5 نفرات برتر کنکور سراسری سال 95 / نتایج کانونی ها
فراز فرح وش
 از تبریز

رتبه 5
ریاضی کشور
6 سال دانش آموز کانون (75 آزمون)

(60 آزمون از اول دبیرستان
15 آزمون سوم و چهارم دبستان) 

مشاهده کارنامه آزمون های کانونمشاهده گفتگو با فراز فرح وش
6 نفرات برتر کنکور سراسری سال 95 / نتایج کانونی ها
امیرعلی محمدحسینی
از تهران

رتبه 6
ریاضی کشور
1 سال دانش آموز کانون

از چهارم دبیرستان (23 آزمون) 

مشاهده کارنامه آزمون های کانون
7 نفرات برتر کنکور سراسری سال 95 / نتایج کانونی ها
امیرحسین افشار راد
از شهرری

رتبه 7
ریاضی کشور
چهارم دبیرستان (2 آزمون) 
مشاهده کارنامه آزمون های کانون
8 نفرات برتر کنکور سراسری سال 95 / نتایج کانونی ها
محمد امین سالارکیا
از تهران

رتبه 8
ریاضی کشور
1 سال دانش آموز کانون

از چهارم دبیرستان (15 آزمون) 

مشاهده کارنامه آزمون های کانون
9 نفرات برتر کنکور سراسری سال 95 / نتایج کانونی ها
محمدرضا صالحی
از تهران

رتبه 9
ریاضی کشور
1 سال دانش آموز کانون

از چهارم دبیرستان (13 آزمون)  

مشاهده کارنامه آزمون های کانونمشاهده گفتگو با محمدرضا صالحی
10 نفرات برتر کنکور سراسری سال 95 / نتایج کانونی ها
سیدعلیرضا سمیعی گلیان 
از شیروان

رتبه 10
ریاضی کشور
1 سال دانش آموز کانون

از چهارم دبیرستان (13 آزمون) 

مشاهده کارنامه آزمون های کانونمشاهده گفتگو با سید علیرضا سمیعی

اسامی نفرات  برتر کنکور 95 - گروه علوم انسانی 

1
زهرا سادات موسوی
از تهران

رتبه 1
انسانی کشور
در آزمون های کانون شرکت نکرده است
2 نفرات برتر کنکور سراسری سال 95 / نتایج کانونی ها
سجاد قاسمی
از قم

رتبه 2
انسانی کشور
2 سال دانش آموز کانون

از سوم دبیرستان (38 آزمون)

مشاهده کارنامه آزمون های کانونمشاهده گفتگو با سجاد قاسمی
3 نفرات برتر کنکور سراسری سال 95 / نتایج کانونی ها
انوشه بابایی
از تهران

رتبه 3
انسانی کشور
1 آزمون
مشاهده کارنامه آزمون های کانون
4 نفرات برتر کنکور سراسری سال 95 / نتایج کانونی ها
حسین حاجیانی
از تهران

رتبه 4
انسانی کشور
3 سال دانش آموز کانون (21 آزمون)

(16 آزمون سوم و چهارم دبیرستان
5 آزمون پنجم دبستان)

5 نفرات برتر کنکور سراسری سال 95 / نتایج کانونی ها
محمدجواد صراطی
از شمیرانات

رتبه 5
انسانی کشور
چهارم دبیرستان (5 آزمون)
مشاهده کارنامه آزمون های کانون
6 نفرات برتر کنکور سراسری سال 95 / نتایج کانونی ها
سیدمحمد علوی مقدم
از مشهد

رتبه 6
انسانی کشور
3 سال دانش آموز کانون

از دوم دبیرستان (55 آزمون)

مشاهده کارنامه آزمون های کانون
7 نفرات برتر کنکور سراسری سال 95 / نتایج کانونی ها
نیکو صبوری
از تهران

رتبه 7
انسانی کشور
سوم و چهارم دبیرستان (6 آزمون)
مشاهده کارنامه آزمون های کانون
8 نفرات برتر کنکور سراسری سال 95 / نتایج کانونی ها علی تهرانچی
از شمیرانات

رتبه 8
انسانی کشور
چهارم دبیرستان (5 آزمون) مشاهده کارنامه آزمون های کانون
9 نفرات برتر کنکور سراسری سال 95 / نتایج کانونی ها
سجاد کرباسچی
 از شمیرانات

رتبه 9
انسانی کشور
2 آزمون سوم دبیرستان

5 آزمون چهارم دبیرستان

مشاهده کارنامه آزمون های کانون
10
فاطمه دلیری قوچانی عتیق
از مشهد

رتبه 10
انسانی کشور
در آزمون های کانون شرکت نکرده است
اسامی نفرات برتر کنکور 95 - گروه آزمایشی زبان‌های خارجه

1 نفرات برتر کنکور سراسری سال 95 / نتایج کانونی ها نسرین ویسی دهکردی
از تهران

رتبه 1
زبان کشوری
2 سال دانش آموز کانون

از سوم دبیرستان (35 آزمون)
مشاهده کارنامه آزمون های کانون
2 نفرات برتر کنکور سراسری سال 95 / نتایج کانونی ها
امیرحسین بلوری
 از تهران

رتبه 2
زبان کشوری
2 سال دانش آموز کانون

از سوم دبیرستان (29 آزمون)

مشاهده کارنامه آزمون های کانون
3 نفرات برتر کنکور سراسری سال 95 / نتایج کانونی ها
امیرحسین کاظمی
از تهران

رتبه 3
زبان کشوری
1 سال دانش آموز کانون

از چهارم دبیرستان (17 آزمون)

مشاهده کارنامه آزمون های کانون
اسامی نفرات برتر گروه آزمایشی هنر به شرح زیر است:

1-الهه اسماعیلی حسین‌آباد از تهران   (رتبه 1 هنر کشوری)

2-مریم گلپایگانی از تهران   (رتبه 2 هنر کشوری)

3-عطیه جهانشاهی از تهران   (رتبه 3 هنر کشوری)پاسخ تلفنی به سوالات شما و برنامه ریزی شخصی

برنامه ریزی روزانه و زمان بندی صحیح برای مطالعه در ایام امتحانات و دوران جمع بندی کدام است؟
مناسب ترین کتاب ها برای دوران جمع بندی ؟
بهترین تغذیه برای افزایش حافظه و کاهش خواب آلودگی و خستگی کدام است؟ چگونه تمرکزم را در حین مطالعه بالا ببرم؟
از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون پیش شماره
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
ساعت پاسخگویی از 8 صبح تا 12 شب