ابزار آموزشی برای درس‌های نگاه به آینده

یکی از اهداف اصلی برنامه‌ی تابستان بخش نگاه به آینده جهت آمادگی بیش‌تر دانش‌آموزان در طول سال تحصیلی است.

ابزار آموزشی برای درس‌های نگاه به آینده

یکی از اهداف اصلی برنامه‌ی تابستان بخش نگاه به آینده جهت آمادگی بیش‌تر دانش‌آموزان در طول سال تحصیلی است. در برخی از شهرها مدارس در تابستان دایر هستند یا کلاس‌هایی برای دانش‌آموزان در مؤسسه برگزار می‌شود. در این بین ابزار‌هایی نیز وجود دارد که داوطلب با استفاده از آن‌ها به‌سادگی می‌تواند نیاز‌های آموزشی خود را برطرف کند.

طرح درس‌ها و خلاصه‌درس‌ها

این خلاصه‌ها توسط دبیران آموزشگاه‌های هماهنگ کانون تهیه شده و روی سایت قرار دارند.

در نمودار زیر به این موارد اشاره شده است:

ابزار آموزشی برای درس‌های نگاه به آینده