تحلیل آزمون و انجام کار نیمه‌تمام

یکی از مهم‌ترین اهداف و ویژگی‌های آزمون‌های کانون، یادگیری است. هر داوطلب یادگیری خود را بعد از آزمون دادن، با تحلیل آن تکمیل می‌کند.آزمون بدون ارزیابی کاری نیمه‌تمام است.

یکی از مهم‌ترین اهداف و ویژگی‌های آزمون‌های کانون، یادگیری است. هر داوطلب یادگیری خود را بعد از آزمون دادن، با تحلیل آن تکمیل می‌کند.

برای تحلیل دقیق‌تر و کارآمدتر، سؤالات را به ترتیب زیر دسته‌بندی کرده و به تحلیل آن‌ها بپردازید:

  • سؤالات ساده‌ای که اشتباه پاسخ داده‌اید.

  • سؤالات ساده‌ای که پاسخ نداده‌اید (سؤال‌های سفید)

  • سؤالات دام‌دار آزمون که به اشتباه پاسخ داده‌اید و گزینه‌ی دام‌دار را انتخاب کرده‌اید.

  • سؤالاتی که شانسی جواب داده‌اید.

برای طبقه‌بندی دقیق‌تر سؤالات می‌توانید از تصویر پاسخ‌برگ یا کارنامه‌ی سؤال‌محور (کتاب خودآموزی الکترونیکی، کلاسور ارزیابی) کمک بگیرید.