محققان ژن ضد آفتاب را شناسایی کردند

مواجهه با اشعه فرابنفش که از خورشید یا تخت‌های برنزه کننده بر بدن ما می‌تابد، علت اولیه بروز سرطان پوست به شمار می‌آید. حال محققان از «ژن ضدآفتاب» پرده برداشته‌اند که به گفته محققان می‌تواند اثرات ...

محققان ژن ضد آفتاب را شناسایی کردند

مواجهه با اشعه فرابنفش که از خورشید یا تخت‌های برنزه کننده بر بدن ما می‌تابد، علت اولیه بروز سرطان پوست به شمار می‌آید. حال محققان از «ژن ضدآفتاب» پرده برداشته‌اند که به گفته محققان می‌تواند اثرات این چنین مواجهه‌ها را ترمیم کند.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، نتایج تحقیق پژوهشگران آمریکایی در Molecular Cel- منتشر شده است.
بنیاد سرطان پوست معتقد است تابش اشعه فرابنفش علت اصلی سرطان‌های پوستی بازال سل کارسینوما است و همچنین علت بیش از 90 درصد ازسرطان‌های ملانومای پوستی. تابش اشعه فرابنفش به DNA سلول‌های پوستی آسیب رسانده و می‌تواند باعث ایجاد موتاسیون‌های ژنتیکی شود که درنهایت به سرطان پوست منتهی می‌شوند.
اما در مطالعه جدید، محققان از کشف ژنی سخن به میان آورده‌اند که به نظر می‌رسد در برابر اثرات صدمه سلول پوستی مرتبط با UV محافظت ایجاد کرده و راهی بدیع برای استراتژی‌های احتمالی پیشگیرانه در برابر سرطان پوست باز خواهد کرد.
در این مطالعه، محققان عملکرد ژن مرتبط با مقاومت به تابش UV یا UVRAG را بررسی کرده‌اند. تحقیقات پیشین پیشنهاد کرده بودند که این ژن نقش مهمی در بیماری اگزرودرما پیگمنتوزوم دارد.