جشن قبولی‌های تیزهوشان و نمونه دولتی پسران تهران - 14 مرداد 95

گزارش تصویری جشن ششم و نهم تیزهوشان پسر - 14 مردادبنیاد علمی آموزشی قلم چی 14 مرداد 1395، میزبان پسران کانونی‌ ششمی و نهمی‌هایی بود که در آزمون تیزهوشان و نمونه دولتی قبول شده اند. جشن مشابه برای دختران کانونی نیز، 15 مرداد 1395 برگزار خواهد شد. در ویژه نامه ی تیزهوشان و سایت کانون، نام تک تک دانش آموزانی که در این آزمون‌ها قبول شده اند آمده است.گزارش این جشن در زیر آمده است:

جشن قبولی‌های تیزهوشان و نمونه دولتی پسران تهران - 14 مرداد 95

جشن قبولی‌های تیزهوشان و نمونه دولتی پسران تهران - 14 مرداد 95

جشن قبولی‌های تیزهوشان و نمونه دولتی پسران تهران - 14 مرداد 95


جشن قبولی‌های تیزهوشان و نمونه دولتی پسران تهران - 14 مرداد 95


جشن قبولی‌های تیزهوشان و نمونه دولتی پسران تهران - 14 مرداد 95

جشن قبولی‌های تیزهوشان و نمونه دولتی پسران تهران - 14 مرداد 95

جشن قبولی‌های تیزهوشان و نمونه دولتی پسران تهران - 14 مرداد 95

در بخشی از این مراسم، کاظم قلم‌چی به سخنرانی پرداختند که بخشی از صحبت های ایشان در زیر آمده است:

هر چند شما دانش‌آموزان موفق به قبولی در آزمون تیزهوشان یا نمونه دولتی شدید ولی لزوما و حتما نمی توان گفت که درسال های آتی به ویژه در ورود به دانشگاه موفق خواهید شد. این موضوع به عوامل زیادی وابسته است از جمله ادامه و تداوم همراهی اولیا با شما و تداوم تلاش خودتان. به این پدیده رشد ناموزون گفته می شود به این که افرادی که عقب هستند گاه موفق به سبقت گرفتن از دیگران می شوند. اگر غفلت کنید یا خانواده ها کمتر حمایت کنند یا دچار رخوت و سستی شوید از باقی عقب می مانید. امروزه به این نتیجه رسیده‌اند که حتی بهره ی هوشی نیز یک موضوع فرهنگی است برمبنای تحقیقات مهم اگر دانش آموزی به موفقیت می رسد به این دلیل است که این افراد والدین برتری دارند.

جشن قبولی‌های تیزهوشان و نمونه دولتی پسران تهران - 14 مرداد 95

عوامل موفقیت دانش‌آموزان

اولین عامل موفقیت محیط است و در محیط نیز اولین و مهمترین نقش را اولیا دارند و سپس دوستان. هیچ چیزی حتی دبیران نیز به اندازه ی اولیا نقش آموزشی مهم ندارند. شما که فرزندانتان در این آزمون‌ها موفق شده‌اند، قطعا کارهایی را برای فرزندانتان کرده اید که دیگران نکرده اند. از جمله‌ی این کارها عبارتند از کتاب خواندن توسط اعضای منزل، همراهی آن‌ها در خرید کتاب، داستان خواندن برای آن‌ها در کودکی و گفتگو با فرزندتان. در گفتگو، دامنه ی لغات دانش آموزان افزایش می یابد و در نتیجه مفاهیم ذهنی آن ها افزایش می یابد. سپس استدلال در این دانش آموزان افزایش می یابد. به این دلایل است که به اولیا توصیه می‌کنیم با فرزندانشان به گفتگو بنشینند. سطح علمی اولیا در موفقیت فرزندانشان موثر است ولی مهمتر از آن زمان گذاشتن برای فرزند است. مادر به جز محبت و پدر به جز کسب درآمد برای خانواده، دارای تفکر و دانش و تجربه هستند. از اولیا می خواهم در دوره ی متوسطه نیز فرزندانشان را رها نکنند.

عامل دوم زحمت و تلاش است.

عامل سوم مهارت های فراشناختی است.

فراشناخت یعنی کمک به دانش آموزان تا بتوانند