آموزش نکات مفهوم سرعت و عوامل مؤثر بر سرعت-شیمی

شیمی پیشکنکوری‌های عزیز رشته ریاضی و تجربی

برای آمادگی شما در آزمون 15 مرداد در فایل پیوست نکات مفهوم سرعت و عوامل مؤثر بر سرعت آورده شده است.

در آزمون‌های تابستان می‌توانید از گزیده نکات کتاب آبی شیمی پیش‌دانشگاهی برای یادگیری نکات سینتیک شیمیایی استفاده کنید.

فایل های ضمیمه