ثبت مهر مادری پرندگان در قاب دوربین

«مادر»ها نه‌تنها در دنیای ما انسان‌ها، که حتی در میان حیوانات و پرندگان نیز از ارزش و احترام بالائی برخوردار هستند

مادر»ها نه‌تنها در دنیای ما انسان‌ها، که حتی در میان حیوانات و پرندگان نیز از ارزش و احترام بالائی برخوردار هستند. این موجودات به‌ظاهر عاری از هرگونه عاطفه و اختیار، به‌قدری زیبا از فرزندان خود مراقبت می‌نمایند که آدم به عدم وجود احساس در آن‌ها شک می‌کند. پرندگانی که به‌ظاهر از زندگی فقط بال زدن و دانه خوردن را می‌شناسند، درواقع مخلوقات بسیار نگرانی هستند که یک‌لحظه جوجه‌های خود را به حال خود رها نمی‌نمایند.

ثبت مهر مادری پرندگان در قاب دوربین

ثبت مهر مادری پرندگان در قاب دوربین

ثبت مهر مادری پرندگان در قاب دوربین

ثبت مهر مادری پرندگان در قاب دوربین

ثبت مهر مادری پرندگان در قاب دوربین

ثبت مهر مادری پرندگان در قاب دوربین

ثبت مهر مادری پرندگان در قاب دوربین


ثبت مهر مادری پرندگان در قاب دوربین

ثبت مهر مادری پرندگان در قاب دوربین

ثبت مهر مادری پرندگان در قاب دوربین