یادگیری به روش نوابغ (4)

یکی دیگر از راه‌های به هم پیوستن آموخته‌ها این است که آن‌ها را تصور کنیم و از هر مطلب غیر قابل فهم یک تصویر خیالی در ذهن خود بسازیم.  • یادگیری از طریق تجسم

یکی دیگر از راه‌های به هم پیوستن آموخته‌ها این است که آن‌ها را تصور کنیم و از هر مطلب غیر قابل فهم یک تصویر خیالی در ذهن خود بسازیم. اگر شما یک یادگیرنده‌ی غیر بصری هستید، می‌توانید از همان روش برای حواس دیگر خود استفاده کنید. ممکن است برای شما معنی‌دارتر باشد که برای به‌خاطرسپاری آموخته‌ها، صداها یا حس‌ها را به هم متصل کنید.