یادگیری به روش نوابغ (3)

یکی دیگر از راه‌ها برای پیوند آموخته‌ها، ارتباط بخشی اطلاعات با یکدیگر، با توجه به تفاوت آن‌هاست.

  • یادگیری از طریق «مانند، اما»

یکی دیگر از راه‌ها برای پیوند آموخته‌ها، ارتباط بخشی اطلاعات با یکدیگر، با توجه به تفاوت آن‌هاست. «این مثل این است، اما به جای آن، این را دارد.» استفاده از این روش یادگیری می‌تواند آموخته‌ها را با هم پیوند دهد، حتی اگر شما استعاره‌ای کامل یا نمودار نداشته باشید. مثال:

«کنفوسیوس حدوداً در زمان سقراط متولد شد، اما در چین باستان زندگی می‌کرد.»

این روابط لازم نیست 100 درصد درست باشد. در حال تلاش برای ساخت یک نقشه‌ی کاملاً دقیق نباشید. اگر بخواهید مطلبی را یاد بگیرید درست بودن 80 درصد رابطه‌ای که به ذهن شما می‌رسد کافی است. مهم این است که بتوانید از طریق همین روابط مطلب را یاد بگیرید.