تابستان فصل استراحت یا درس خواندن؟

بعضی از دانش‌آموزان، تابستان را فصل استراحت می‌دانند و برنامه‌ای برای درس خواندن ندارند، اما برای همه‌ی دانش‌آموزان این گونه نیست.بعضی از دانش‌آموزان، تابستان را فصل استراحت می‌دانند و برنامه‌ای برای درس خواندن ندارند، اما برای همه‌ی دانش‌آموزان این گونه نیست. بسیاری از دانش‌آموزان تابستان را فرصت خوبی می‌دانند تا علاوه بر مرور درس‌های سال گذشته، نگاهی هم به درس‌های سال آینده داشته باشند.

کافی است از خودتان بپرسید چه‌قدر استراحت؟

حتماً از درس‌های سال گذشته نقاط مبهم یا پیچیده‌ای برای شما باقی‌ مانده است که نتوانستید زمان مناسبی برای آن‌ها بگذارید. تابستان بهترین فرصت برای شماست تا نقاط منفی درسی خود را جبران کنید.

برنامه‌ریزی مناسب، کتاب‌های مورد نیاز هر شخص و مشاور آموزشی برنامه‌ای است که دانش‌آموزان کانونی با آن تابستان را سپری خواهند کرد.