خانه‌تکانی تابستان

روزهای ابتدایی تابستان است. خودت را برای سال پیشِ رو آماده کن و با مطالعه، برای رسیدن به هدف بزرگت تلاش کن. در محیط مطالعه باید نکاتی را رعایت کنی تا مطالعه‌ای همراه با آرامش داشته باشی.

روزهای ابتدایی تابستان است. خودت را برای سال پیشِ رو آماده کن و با مطالعه، برای رسیدن به هدف بزرگت تلاش کن. در محیط مطالعه باید نکاتی را رعایت کنی تا مطالعه‌ای همراه با آرامش داشته باشی.

1. رنگ اتاقت سبز یا رنگی باشد که به تو انرژی بدهد.

2. نور کافی داشته باشد.

3. میز و صندلی‌ات مرتب باشد.

4. رایانه و وسایلی را که تو را به فکر وامی‌دارند مثل تابلو، پوستر و... را از اتاقت بیرون ببر.

5. حتی اگر می‌توانی محل خواب و مطالعه‌ات جدا باشد تا به محض ورود به اتاق ذهنت فقط دستور به مطالعه بدهد.

همه‌ی این‌ها برای رسیدن به هدف توست که پایه‌ی آن تلاش و پشتکار است. آماده‌سازی محیط مطالعه  فقط یک جزء کوچک است. پس با انگیزه، سال خود را شروع کن و ذهن و اتاقت را خانه‌تکانی کن و فقط به روزهای خوب پیش رو فکر کن.