آغاز راه با شروعی هدفمند

اینک آغاز راه است و آزمون‌های تابستان شروع شده‌اند. اگر برنامه را هدفمند شروع کنید، با انتخاب درست درس‌های نگاه به آینده و خواندن دقیق درس‌های نگاه به گذشته می‌توانید آغازی خوب داشته باشید.اینک آغاز راه است و آزمون‌های تابستان شروع شده‌اند. اگر برنامه را هدفمند شروع کنید، با انتخاب درست درس‌های نگاه به آینده و خواندن دقیق درس‌های نگاه به گذشته می‌توانید آغازی خوب داشته باشید.

نکاتی که باید در آغاز راه رعایت شود عبارت‌اند از:

1. انتخاب درس‌های نگاه به آینده با کمک پشتیبان

2. انتخاب منبع درست و تکمیل منابع در آغاز راه

3. هدف‌گذاری و برنامه‌ریزی برای هر آزمون

4. ساعت مطالعه‌ی منظم حداقل 5 تا 7 ساعت

5. تکمیل دفتر برنامه‌ریزی و کتاب خودآموزی

اگر در این آغاز راه همه‌ی اصول مطالعه را رعایت کنی می‌توانی با نظم آغازی خوب داشته باشی و مهم‌تر از این‌ها تلاش و پشتکار توست که پایه و اساس کار خواهد بود. سال خوبی برایت آرزو دارم.