نشانه‌های افت تحصیلی دانش‌آموز

افت تحصیلی به معنای کاهش عملکرد درسی دانش‌آموزان از سطحی رضایت‌بخش به سطحی نامطلوب است .افت تحصیلی به معنای کاهش عملکرد درسی دانش‌آموزان از سطحی رضایت‌بخش به سطحی نامطلوب است و نشانه‌های آن عبارت است از:

1- ناقص انجام دادن تکالیف درسی

2- انباشتگی وظایف و تکالیف تحصیلی با مشکل شدن درس‌ها

3- حضور نامنظم دانش‌آموز در مدرسه

4- کسل بودن و احساس خواب‌آلودگی

5- فاصله گرفتن با عوامل آموزشی مدرسه

6- به مرور مورد بازخواست قرار گرفتن از جانب والدین و معلم‌ها

7- دست کشیدن ناگهانی از تلاش و سعی برای رسیدن به موفقیت درسی

8- عدم تمایل به تحصیل