نشانه‌های افت تحصیلی دانش‌آموز

افت تحصیلی به معنای کاهش عملکرد درسی دانش‌آموزان از سطحی رضایت‌بخش به سطحی نامطلوب است .

افت تحصیلی به معنای کاهش عملکرد درسی دانش‌آموزان از سطحی رضایت‌بخش به سطحی نامطلوب است و نشانه‌های آن عبارت است از:

1- ناقص انجام دادن تکالیف درسی

2- انباشتگی وظایف و تکالیف تحصیلی با مشکل شدن درس‌ها

3- حضور نامنظم دانش‌آموز در مدرسه

4- کسل بودن و احساس خواب‌آلودگی

5- فاصله گرفتن با عوامل آموزشی مدرسه

6- به مرور مورد بازخواست قرار گرفتن از جانب والدین و معلم‌ها

7- دست کشیدن ناگهانی از تلاش و سعی برای رسیدن به موفقیت درسی

8- عدم تمایل به تحصیل