دانشگاه فنی‌حرفه‌ای گامهای موثری جهت اشتغال بر می‌دارد

رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای یکی از معضلات دانشگاه‌ها در حال حاضر را نبود مهارت کافی در حوزه برنامه‌های عملی عنوان کرد و افزود: نقش اصلی این دانشگاه تربیت نیروی ماهر صنعت کشور است.رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای یکی از معضلات دانشگاه ها در حال حاضر را نبود مهارت کافی در حوزه برنامه های عملی عنوان کرد و افزود: نقش اصلی این دانشگاه تربیت نیروی ماهر صنعت کشور است.

منبع :