گل‌های ناقوس آبی در جنگل آبی بلژیک

هالرباس (Hallerbos) یا جنگل آبی بلژیک را در بهار بسیاری شبیه یک رویا می‌دانند. رویترز یکی از عکس‌های هفته خود را به تصویری از گل‌های این جنگل زیبا اختصاص داده است.هالرباس (Hallerbos) یا جنگل آبی بلژیک را در بهار بسیاری شبیه یک رویا می‌دانند. رویترز یکی از عکس‌های هفته خود را به تصویری از گل‌های این جنگل زیبا اختصاص داده است.

در این جنگل 550 هکتاری فرشی از گل زیر درختان باریک راش وجود دارد که گردشگرها می‌توانند در مسیرهای معین بین آنها گشت و گذار کنند.

گل‌های ناقوس آبی در جنگل آبی بلژیک