کره خوراکی 2 هزار ساله را ببینید/سالم ماندن در یخچال طبیعی

یک کارگر در ایرلند شمالی و در اعماق یک مرداب کره خوراکی پیدا کرده که قدمتی 2 هزار ساله دارد و به گفته محققان هنوز هم قابل مصرف است. این کره به گفته دانشمندان مزه‌ای مانند پنیر دارد و.....
یک کارگر در ایرلند شمالی و در اعماق یک مرداب کره خوراکی پیدا کرده که قدمتی 2 هزار ساله دارد و به گفته محققان هنوز هم قابل مصرف است. این کره به گفته دانشمندان مزه‌ای مانند پنیر دارد و.....


کره خوراکی 2 هزار ساله را ببینید/سالم ماندن در یخچال طبیعی

کره خوراکی 2 هزار ساله را ببینید/سالم ماندن در یخچال طبیعی