جمع بندی هورمون با دو جدول

جمع بندی هورمون در یک جدولاثرگذاری

بافت هدف

محل تولید و ترشح

محل ساخت

نام هورمون

افزایش بازجذب آب از ادرار و افزایش حجم خون

لوهای نفرون ( به جز کپشول بومن و بالارو هنله )

تولید: شبکه اندوپلاسمی زبربرخی از نورون های هیپوتالاموس

ترشح : هیپوفیز پسین

هیپوتالاموس

ضد ادراری

تحریک انقباض عضلات صاف و تسهیل خروج شیر و تسهیل خروج نوزاد

ماهیچه های صاف پستان و رحم

تولید: شبکه اندوپلاسمی زبربرخی از نورون های هیپوتالاموس

ترشح : هیپوفیز پسین

هیپوتالاموس

اکسی توسین

تحریک ساخت هورمون های تیروئیدی

غده ی تیروئید

تولید: شبکه اندوپلاسمی زبربرخی از نورون های هیپوتالاموس

ترشح : هیپوفیز پیشین

هیپوفیز پیشین

محرک تیروئیدی

تحریک رشد فولیکول ها در تخمدان و تحریک میوز برای تولید اسپرم درآقایان

فولیکول های تخمدان در خانم ها و سلول های زاینده ی اسپرم بیضه ها در آقایان

تولید: شبکه اندوپلاسمی زبربرخی از نورون های هیپوتالاموس

ترشح : هیپوفیز پیشین

هیپوفیز پیشین

محرک فولیکولی

تحریم رشد جسم زرد و تحریک تولید تخمک و تخمک گذاری در خانم ها و تحریک ساخت هورمون تستسترون در آقایان

فولیکول های تخمدان در خانم ها و سلول های بینابینی   بیضه ها در آقایان

تولید: شبکه اندوپلاسمی زبربرخی از نورون های هیپوتالاموس

ترشح : هیپوفیز پیشین

هیپوفیز پیشین

محرک لوتئینی

تحریک ساخت هورون های آلدسترون و تستسترون

بخش قشری غده  فوق کلیه

تولید: شبکه اندوپلاسمی زبربرخی از نورون های هیپوتالاموس

ترشح : هیپوفیز پیشین

هیپوفیز پیشین

محرک غده فوق کلیه

تحریک رشد سلول ها

اغلب بافت ها

تولید: شبکه اندوپلاسمی زبربرخی از نورون های هیپوتالاموس

ترشح : هیپوفیز پیشین

هیپوفیز پیشین

هورمون رشد

تحریک شیرسازی

سلول های شیرساز پستان

تولید: شبکه اندوپلاسمی زبربرخی از نورون های هیپوتالاموس

ترشح : هیپوفیز پیشین

هیپوفیز پیشین

پرولاکتین