بازدید از فعال‌ترین آتشفشان آفریقا

عکس روز نشنال جئوگرافیک به تصویری از Nyamulagira فعال‌ترین آتشفشان آفریقا که در کنگو قرار دارد اختصاص پیدا کرده است.عکس روز نشنال جئوگرافیک به تصویری از Nyamulagira فعال‌ترین آتشفشان آفریقا که در کنگو قرار دارد اختصاص پیدا کرده است.


رنگ زردی که روی زمین می‌بینید ناشی از سولفور باقی مانده از فوران اخیر این آتشفشان است.بازدید از فعال‌ترین آتشفشان آفریقا