اولیا و پروژه‌ی تابستان

یکی از عوامل تأثیرگذار در پیشرفت هر دانش‌آموز محیط اطراف اوست که بی‌شک پدر و مادر از تأثیرگذارترین عوامل محیطی به شمار می‌روند.

یکی از عوامل تأثیرگذار در پیشرفت هر دانش‌آموز محیط اطراف اوست که بی‌شک پدر و مادر از تأثیرگذارترین عوامل محیطی به شمار می‌روند.

هر چه آگاهی اولیا و میزان تسلط آن‌ها بر برنامه‌ی راهبردی و آزمون‌ها بیش‌تر باشد، نقش چشمگیری در موفقیت تحصیلی او خواهد داشت.

برنامه‌ی تابستان که برای سومی‌ها اهمیت بسزایی در موفقیت کنکو ر دارد، توجه بیش‌تر اولیا را می‌طلبد. اولین گام، مطالعه‌ی کامل برنامه‌ی راهبردی و اهداف پروژه‌ی تابستان توسط اولیا و گفت‌وگو با او و اولویت مطالعه در تابستان است. دانش‌آموز باید پاسخ شفافی به سؤالات زیر داشته باشد:

کدام مبحث را برای مطالعه انتخاب می‌کند؟

برای تسلط بر هر مبحث چه راهکاری دارد؟

دستاوردهایش از امتحانات خرداد چه بوده؟ (درس‌های سال سوم به دلیل پیوستگی با سال چهارم اهمیت ویژه‌ای دارند.)

بهترین انتخاب درس‌های نگاه به آینده کدام است؟ سال چهارم یا سال دوم؟

این‌ها موجب ذهن شفاف و آرامش بیش‌تر و مشخص شدن مسیر مطالعاتی او در پروژه‌ی تابستان می‌شود.