تابستان نگاهی به آینده

نگاه به آینده، آن هم اگر زودهنگام باشد، مزیت‌های زیادی دارد که اصلی‌ترین آن، شناسایی مسیر پیش رو و درنتیجه برنامه‌ریزی دقیق و صحیح برای پیمودن آن است.

نگاه به آینده، آن هم اگر زودهنگام باشد، مزیت‌های زیادی دارد که اصلی‌ترین آن، شناسایی مسیر پیش رو و درنتیجه برنامه‌ریزی دقیق و صحیح برای پیمودن آن است.

مطالعه در تابستان با رعایت اعتدال و تنوع می‌تواند دلچسب و البته مفید باشد. قسمت‌های نگاه به آینده به این مفهوم است که دانش‌آموز در تابستان درس‌های سال آینده را پیش‌خوانی می‌کند و برای طول سال تحصیلی آمادگی کسب می‌کند.