مهلت شرکت در همایش بین‌المللی زبان‌ها و گویش‌های ایرانی

هلت دریافت مقالات سومین همایش بین المللی زبانها و گویش‌های ایرانی تمدید شد.به گزارش خبرنگار مهر، مهلت دریافت اصل مقالات برای سومین همایش بین‌المللی زبان‌ها و گویش‌های ایرانی تا پایان مردادماه تمدید شد. همچنین بر اساس این گزارش، زمان برگزاری این همایش از ۲۸ و ۲۹ شهریور ماه به ٢٥ و ٢٦ آبان ماه تغییر کرد.

سومین همایش بین‌المللی زبان‌ها و گویش‌های ایرانی (گذشته و حال) دیماه سال گذشته فراخوان داد.ثبت چکیده مقالات و شرکت در این همایش از طریق ثبت نام در سایت همایش به نشانی icild.ir امکان پذیر است.

منبع :