منطق و برنامه آزمون 1 مرداد چهارم تجربی

آزمون تابستان
توجه کنید برنامه‌ی روی سایت کانون نهایی است و روی برنامه‌ی نهایی نوشته شده: «نسخه تیرماه95»

مباحث این آزمون بدین شرح است:

منطق و برنامه آزمون 1 مرداد چهارم تجربی

برای مطالعه‌ی درس‌های سال سوم (بخش انتخابی) از روش بازیابی استفاده کنید، یعنی:


هنگام مرور مطالب، به جای دوباره‌خوانی مطالب کتاب و یادداشت‌های خودتان، با روش بازیابی اطلاعات مرور کنید.


در روش بازیابی یا مرور معکوس، تلاش می‌کنیم مطالبی را که در مطالعه‌ی اول خوانده‌ایم از حافظه‌ی خود فرابخوانیم.


این کار را می‌توان با استفاده از حل تست (از کتاب‌های تست شناسنامه دار) استفاده کرد.


مرور اطلاعات به این روش، یادگیری و به‌خاطرسپاری را کارآمدتر می‌کند. حتی اگر نتوانید پاسخ را به یاد آورید، زمانی که جواب اشتباه می‌دهید شناخت دقیقی 


نسبت به آن‌چه نمی‌دانید پیدا کرده و متوجه می‌شوید باید به کدام قسمت برگشته و مطلب را دوباره مطالعه کنید؛ بنابراین بازیابی کنید تا متوجه شوید که کدام 


مطلب را باید مجدد بازخوانی کنید.


در قسمت انتخابی در هر درس بین سال دوم و پیش باید انتخاب کنید.

در این قسمت توجه کنید که حتماً به یک یا دو درس پیش‌دانشگاهی پاسخ دهید.

تعداد سؤال، زمان پاسخ‌گویی

منطق و برنامه آزمون 1 مرداد چهارم تجربی

توجه: خانه‌هایی که با رنگ متفاوت مشخص شده‌اند مربوط به آزمون‌های گواه (شاهد) هستند در این درس‌ها دانش‌آموز به دو مجموعه سؤال پاسخ خواهد داد.


 مجموعه‌ی اول سؤال‌های طراحی شده است و مجموعه‌ی دوم مربوط به آزمون گواه (شاهد) است که برای کنترل نتایج آزمون طراحی شده و مشاوره‌ی درسی به 

دانش‌آموزان برگزار می‌شود و نمره وتراز جداگانه در کارنامه خواهد داشت.


 سؤال‌های آزمون گواه (شاهد) از میان سؤال‌های کتاب‌های آبی گزینش می‌شود.


در کتاب آبی شیمی پیش‌دانشگاهی از مبحث مفهوم سرعت 62 سؤال داریم که با تسلط بر این سؤال‌ها به راحتی قادر به پاسخ‌گویی سؤال‌های شیمی پیش این 

آزمون خواهید بود.

برنامه نهایی تابستان در مطلب پیوست نیز ضمیمه شده است.

فایل های ضمیمه