منطق برنامه راهبردی تابستان مقطع دهم

دانش آموزان دهمی...



مدیران، پشتیبانان و دانش‌آموزان دهمی سلام

امیدوارم با مطالعه‌ی این مطلب با منطق برنامه‌ی ازمون‌های کانون در تابستان بیشتر آشنا شوید.


منطق برنامه راهبردی تابستان مقطع دهم

منطق برنامه راهبردی تابستان مقطع دهم

منطق برنامه راهبردی تابستان مقطع دهم

منطق برنامه راهبردی تابستان مقطع دهم

منطق برنامه راهبردی تابستان مقطع دهم

منطق برنامه راهبردی تابستان مقطع دهم

منطق برنامه راهبردی تابستان مقطع دهم

منطق برنامه راهبردی تابستان مقطع دهم

منطق برنامه راهبردی تابستان مقطع دهم

منطق برنامه راهبردی تابستان مقطع دهم

منطق برنامه راهبردی تابستان مقطع دهم

منطق برنامه راهبردی تابستان مقطع دهم


محیا اصغری