برنامه‌ی آزمون‌های تابستان - دروس عمومی چهارم

در هر آزمون در بخش سؤالات عمومی، 90 سؤال مطرح می‌شود که 50 سؤال طراحی و 40 سؤال از کتاب زرد عمومی است.
توضیح برنامه‌ی آزمون تابستان چهارم عمومی

برنامه‌ی آزمون‌های  تابستان - دروس عمومی چهارم


فایل های ضمیمه