از سوی بنیاد علمی آموزشی قلم چی، 5 دستگاه رایانه به دبیرستان سعادت در شهرستان خدابنده از توابع استان زنجان اهدا شد.

خانم اعظم نصیری ،مدیر دبیرستان می گوید: این واحد آموزشی در سال 1373 تاسیس شده  و در سال تحصیلی جاری 152 دانش آموز دختر را در مقطع متوسطه دوره دوم، تحت پوشش دارد.

هزینه اقلام اهدایی 71/670/000 ریال (7میلیون و 167هزارتومان) می باشد که مبلغ 54/000/000 ریال (5میلیون و 400هزارتومان) از سوی بنیاد علمی آموزشی قلم چی و 13/500/000 ریال (یک میلیون و 350هزار تومان) از سوی آقای بهزادپور نماینده بنیاد درشهرستان خدابنده پرداخت شده است.

اهدای 5دستگاه رایانه به دبیرستان سعادت شهرستان خدابنده