تجهیزکتابخانه دبیرستان پروین اعتصامی در شهرستان تویسرکان

تجهیزکتابخانه دبیرستان پروین اعتصامی در شهرستان تویسرکانبنیاد علمی آموزشی قلم چی، دبیرستان نمونه دولتی پروین اعتصامی در شهرستان تویسرکان از توابع استان همدان را تجهیز نمود.  

خانم زهرا پیرمیشی ، مدیر مدرسه می گوید این مرکز در سال 1390 تاسیس شده و در سال تحصیلی جاری 350 دانش آموز دختر را در مقطع دبیرستان دوره دوم تحت پوشش دارد.

ایشان اقلام اهدایی به این واحد آموزشی را 5 میز مطالعه، 18 قفسه کتابخانه و 20 صندلی ذکر نمودند .

هزینه اقلام اهدایی 88/300/000 ریال (8میلیون و 830هزارتومان) می باشد که مبلغ 71/670/000 ریال(7میلیون و 167هزارتومان) از سوی بنیاد علمی آموزشی قلم چی و 16/620/000 ریال (1 میلیون و 620هزارتومان) از سوی آقای فتحی نماینده بنیاد درشهرستان  تویسرکان پرداخت شده است.

شایان ذکر است با احتساب این واحد آموزشی، از آغاز سال 1392 تاکنون،492 مدرسه توسط بنیاد علمی آموزشی قلم چی تجهیز و یا هوشمندسازی شده است .

تجهیزکتابخانه دبیرستان پروین اعتصامی در شهرستان تویسرکان

تجهیزکتابخانه دبیرستان پروین اعتصامی در شهرستان تویسرکان