چرا مستقل؟ چرا پوششی؟

اگر تقسیمات برنامه‌ی راهبردی تابستان را در نظر بگیریم هر یک (نگاه به گذشته و نگاه به آینده) ویژگی‌ها و منطق‌های منحصربه‌فرد و خاص دارند.

اگر تقسیمات برنامه‌ی راهبردی تابستان را در نظر بگیریم هر یک (نگاه به گذشته و نگاه به آینده) ویژگی‌ها و منطق‌های منحصربه‌فرد و خاص دارند.

یکی از این ویژگی‌ها مستقل و پوششی بودن مباحث از نظر طراحی سؤال در آزمون‌هاست؛ به این معنا که در آزمون‌های متوالی پرسش از یک مبحث تکرار می‌شود یا خیر.

  • نگاه به گذشته مستقل است.

  • در هر آزمون پیشروی درس‌های نگاه به گذشته مستقل است و در آزمون بعد آن مبحث تکرار نمی‌شود و این به دلیل از خسته شدن دانش‌آموز جلوگیری می‌کند؛ زیرا این مطالب در طول سال تکرار شده‌اند و تکراری هستند.

  • نگاه به آینده پوششی است.

در هر آزمون علاوه بر پیشروی جدید تعدادی سؤال از مباحث سال آینده مطرح می‌شود که این به دلیل داشتن مرور و تمرین و تکرار برای یادگیری بهتر مباحث جدید است.