روزهای داغ تابستان

گویی روزهای تعطیل تابستان را گذاشته‌اند برای تفریح و گردش؛ سه ماه استراحت مطلق!گویی روزهای تعطیل تابستان را گذاشته‌اند برای تفریح و گردش؛ سه ماه استراحت مطلق!

این می‌تواند برنامه‌ی گروهی از دانش‌آموزان باشد، ولی در کنار آن عده‌ای هم هستند که می‌خواهند به هر نحوی موفقیت را از آن خود کنند و می‌دانند که تا رسیدن به هدف نشستن و واماندن از تلاش جایز نیست.

فراغت از مدرسه در تابستان از دیدگاه این دو گروه متفاوت است. در نظر گروه دوم این فراغت فرصت باارزشی برای جبران نواقص و پیش‌خوانی مطالب جدید است تا توأم با تفریح و گردش روزانه، ساعاتی را به مقدمه‌چینی برای موفقیت اختصاص دهند.

روزهای داغ تابستانی با یک برنامه‌ی مطالعاتی متعادل و پربازده تبدیل به روزهایی دلچسب برای بالا رفتن از پله‌های نردبان موفقیت می‌شود.