گام اول: انتخاب واحد درست

با حضور و همراهی با آزمون‌های تابستان تصمیم درستی برای پیشرفت و عدم فراموشی مطالب خوانده‌شده گرفته‌اید.با حضور و همراهی با آزمون‌های تابستان تصمیم درستی برای پیشرفت و عدم فراموشی مطالب خوانده‌شده گرفته‌اید.

برای موفقیت و قرار گرفتن در جاده‌ی درست مطالعه به ابزارها و تصمیمات درستی نیاز دارید.

با توجه به برنامه‌ی راهبردی آزمون‌ها در تابستان نگاه به آینده بخش مهمی در مطالعه‌ی تابستان ایفا می‌کند.

انتخاب دو یا بیش‌تر چند کتاب از سال آینده بهترین کار مطالعاتی در تابستان است.

برای انتخاب واحد درست ابتدا گفت‌وگو و همراهی پشتیبان و اولیا راداشته باشید تا از تجربیات آن‌ها بیش‌ترین استفاده را کنید و درنتیجه بهترین انتخاب را داشته باشید.

نکته‌ی بعدی تطبیق کامل کتاب انتخاب‌شده با کلاس‌های ثبت نامی تابستان است یا کتابی که قصد مطالعه در تابستان را دارید.

گام آخر اهمیت ویژه‌ی هر درس برای گروه‌های مختلف است که اولویت انتخاب را تعیین می‌سازد. به طور مثال کتاب زیست‌شناسی برای گروه پایه‌ی تجربی.