تابستان، نگاهی به گذشته

مطالعه در تابستان اگر دارای تنوع و متفاوت باشد مثمر ثمر خواهد بود. نگاه به گذشته و نگاه به آینده‌ای که در برنامه‌ی تابستان لحاظ شده است ملاکی برای ایجاد همین تنوع است.مطالعه در تابستان اگر دارای تنوع و متفاوت باشد مثمر ثمر خواهد بود. نگاه به گذشته و نگاه به آینده‌ای که در برنامه‌ی تابستان لحاظ شده است ملاکی برای ایجاد همین تنوع است.

نگاه به گذشته که مرور درس‌های سال قبل است با دو منطق در برنامه گنجانده شده است:

  • 1. عدم فراموشی آموخته‌ها

  • 2. تکمیل یادگیری‌های ناقص

با توجه به این‌که برخی درس‌های سال گذشته پیش‌نیاز درس‌های سال آینده هستند، مرور این مباحث می‌تواند در یادگیری درس‌های جدید نقش مؤثر داشته باشد.