بچه‌ها کاغذ و تا - برگ‌های پاییزی

رنگ‌های پیشنهادی: زرد، نارنجی، قرمز، سبز پررنگ و کم‌رنگ یا هر رنگ دیگری که دوست دارید!برگ‌های پاییزی

با آمدن پاییز برگ‌های پاییزی بسازید.

رنگ‌های پیشنهادی: زرد، نارنجی، قرمز، سبز پررنگ و کم‌رنگ یا هر رنگ دیگری که دوست دارید!

به الگو نگاه کنید:

1.کاغذ را از وسط تا بزنید.

2. از روی خط نقطه‌چین تا بزنید.

3 و 4. از وسط تا بزنید.

5. کاغذ را باز کنید.

6. از روی خطوط نقطه‌‌چین مطابق شکل به صورت پله‌ای تا بزنید.

7. کاغذ را باز کنید.

8. از روی خط نقطه‌چین تا بزنید.

9 و 10. از روی خطوط نقطه‌چین به سمت عقب تا بزنید.

10. این هم یک برگ پاییزی!

بچه‌ها کاغذ و تا - برگ‌های پاییزی

بچه‌ها کاغذ و تا - برگ‌های پاییزی


منبع :