بچه‌ها کاغذ و تا - حلزون

رنگ‌های پیشنهادی: بنفش، صورتی یا هر رنگ دیگری که دوست دارید.حلزون

رنگ‌های پیشنهادی: بنفش، صورتی یا هر رنگ دیگری که دوست دارید.

به الگو نگاه کنید:

1 و 2. کاغذ را مطابق شکل از وسط تا بزنید.

3 و 4. قسمتی را که با پیکان نشان داده شده است باز کرده و صاف کنید تا مربع درست شود.

5 و 6. کاغذ را برگردانید و مراحل 3 و 4 را برای این طرف هم اجرا کنید.

7. از روی خطوط نقطه‌چین تا بزنید تا خط تا ایجاد شود؛ سپس به حالت اول برگردانید.

8 و 9. مانند شکل، گوشه‌ی‌ پایین را به بالا ببرید تا پاکت ایجاد شود و آن را صاف کنید.

10. کاغذ را برگردانید.

11. مراحل 7، 8 و 9 را برای این طرف کاغذ هم انجام دهید.

12. دو طرف را مطابق شکل از روی خطوط نقطه‌چین به صورت پاکتی تا بزنید.

13، 14 و 15. از روی خطوط نقطه‌چین هر دو طرف را تا بزنید.

16. لبه‌های هر دو طرف را به سمت داخل تا بزنید.

17 و 18. مانند شکل با قیچی برش داده و از روی خط نقطه‌چین تا بزنید.

19. در پایان روی حلزون و هم‌چنین چشم‌ها را نقاشی کنید.

بچه‌ها کاغذ و تا - حلزون

بچه‌ها کاغذ و تا - حلزون


منبع :

جمع بندی همایش فیزیک بخش اول ( حرکت شناسی)
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( چهارم تجربی)
دبیر : حامد چقادی