بچه‌ها کاغذ و تا - دلفین

رنگ‌های پیشنهادی: آبی، طوسی یا هر رنگ دیگری که دوست دارید.دلفین

رنگ‌های پیشنهادی: آبی، طوسی یا هر رنگ دیگری که دوست دارید.

به الگو نگاه کنید:

1. کاغذ را مطابق شکل از وسط تا بزنید. خط تا که ایجاد شد آن را دوباره به حالت اول برگردانید.

2. این بار از روی خطوط نقطه‌چین به سمت خط تای مرکزی تا بزنید.

3. از روی خطوط نقطه‌چین تا بزنید.

4 و 5. قسمت‌هایی را که با پیکان نشان داده شده است به صورت پاکتی باز کرده، صاف کنید تا دو مثلث ایجاد شود.

6 و 7. از روی خطوط نقطه‌چین تا بزنید.

8. کاغذ را برگردانید.

9. از روی خط نقطه‌چین تا بزنید.

10. از روی خطوط نقطه‌چین تا بزنید.

11. از وسط تا بزنید.

12 و 13. قسمتی را که با نقطه‌چین نشان داده شده است به صورت پاکتی تا بزنید و در پایان چشم‌ها را نقاشی کنید.

بچه‌ها کاغذ و تا - دلفین

بچه‌ها کاغذ و تا - دلفین


منبع :