بچه‌ها کاغذ و تا - سوسک

رنگ‌های پیشنهادی: قهوه‌ای تیره یا روشن، سیاه، نارنجی یا هر رنگ دیگری که دوست دارید.سوسک

رنگ‌های پیشنهادی: قهوه‌ای تیره یا روشن، سیاه، نارنجی یا هر رنگ دیگری که دوست دارید.

به الگو نگاه کنید:

1. کاغذ را مطابق شکل از وسط تا بزنید. وقتی خط تا ایجاد شد آن را دوباره به حالت اول برگردانید.

2. این بار از روی خطوط نقطه‌چین به سمت خط تای مرکزی تا بزنید.

3. از روی خطوط نقطه‌چین تا بزنید.

4. مطابق شکل باید به صورت پله‌ای تا بزنید.

5 و 6. قسمت‌های نقطه‌چین را به سمت پشت تا بزنید.

7. از وسط تا بزنید.

8. به صورت پاکتی از روی خط نقطه‌چین تا بزنید.

9. حالا خط آبی‌رنگ شکل را با قیچی برش داده و به اطراف تا بزنید تا شاخک‌ها ایجاد شوند.

10. در پایان چشم‌ها را نقاشی کنید.

بچه‌ها کاغذ و تا - سوسک

بچه‌ها کاغذ و تا - سوسک


منبع :