بچه‌ها کاغذ و تا - کرم کلم کاغذی

رنگ‌‌های پیشنهادی: سبز روشن یا تیره، قهوه‌ای یا هر رنگ دیگری که دوست دارید!

شماره‌ی 1: کرم کلم کاغذی

رنگ‌‌های پیشنهادی: سبز روشن یا تیره، قهوه‌ای یا هر رنگ دیگری که دوست دارید!

به الگو نگاه کنید:

1. کاغذ را مطابق شکل از وسط تا بزنید. وقتی خط تا ایجاد شد، آن را دوباره به حالت اول برگردانید.

2. این بار از روی خطوط نقطه‌چین به سمت خط تای مرکزی تا بزنید.

3. کاغذ را برگردانید.

4. مطابق شکل باید به صورت پله‌ای تا بزنید.

5. حالا از وسط تا کنید.

6. از روی خط نقطه‌چین به صورت پاکتی تا بزنید.

7. قسمت پشت آن را مانند شکل حالت دهید.

8. چشم‌ها را نقاشی کنید.

بچه‌ها کاغذ و تا - کرم کلم کاغذی

بچه‌ها کاغذ و تا - کرم کلم کاغذی