بچه‌ها کاغذ و تا - مورچه

رنگ‌های قهوه‌ای یا مشکی رنگ‌های مناسبی برای ساختن یک مورچه هستند.

بچه‌ها کاغذ و تا - مورچه

این قسمت: مورچه

رنگ‌های قهوه‌ای یا مشکی رنگ‌های مناسبی برای ساختن یک مورچه هستند.

1. کاغذ را مطابق شکل از روی خطوط نقطه‌چین از دو طرف تا کنید تا خطوط تا ایجاد شود؛ سپس به حالت اول برگردانید. (شکل شماره‌‌ی 1)

2. مطابق شکل از روی خط نقطه‌چین تا بزنید. (شکل شماره‌ی 2)

3. مانند شکل از روی خطوط نقطه‌چین تا بزنید تا در خط مرکزی به هم برسند. (شکل شماره‌ی 3)

4. حالا مطابق شکل از وسط تا بزنید. (شکل شماره‌ی 4)

5. مانند شکل از روی خط نقطه‌چین، خط تا ایجاد کنید و به حالت اول برگردانید. (شکل شماره‌ی 5)

6. از روی خط نقطه‌چین مطابق شکل به صورت سپری تا بزنید. تا زدن به شکل سپری به این صورت است که وقتی از روبه‌رو به این قسمت از مورچه نگاه کنید مانند سپر است که از خط وسط کمی برآمده است. (شکل شماره‌ی 6)

7. دوباره از روی خط نقطه‌چین مطابق شکل به صورت سپری تا بزنید. (شکل شماره‌ی 7)

8. از روی خط نقطه‌چین خط تا ایجاد کنید؛ سپس به حالت اول برگردانید. (شکل شماره‌ی 8)

9 و 10. در این دو مرحله نیز در هر مرحله از روی خط نقطه‌چین مطابق شکل به صورت سپری تا بزنید. (شکل‌های شماره‌ی 9 و 10)

11. مطابق شکل به سمت پشت تا بزنید. قسمت پشت هم به همین صورت است. (شکل شمار‌ه‌ی11 )

12. مطابق شکل از روی خطوط نقطه‌چین قسمت جلو و قسمت عقب را به صورت پاکتی تا بزنید. (شکل شماره‌ی 12)

13. با کشیدن چشم‌های مورچه‌ی کاغذی، ساختن آن را تمام کنید. (شکل شماره‌ی 13)

چه مورچه‌ی کاغذی بانمکی!

بچه‌ها کاغذ و تا - مورچه

بچه‌ها کاغذ و تا - مورچه


منبع :

پاسخ تلفنی به سوالات شما
پاسخ تلفنی به سوالات مشاوره ای و آموزشی شما

باسخ به سوالات شما در زمینه مشاوره کارنامه و هدف گذاری برای آزمون ها ، شروع مطالعه برای کنکور 97 ، روش درس خواندن ، مدیریت منابع و تکمیل ظرفیت کنکور 96 و ...

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون پیش شماره
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
ساعت پاسخگویی از 8 صبح تا 12 شب