بچه‌ها کاغذ و تا - میمون

رنگ قهوه‌ای رنگ مناسبی برای ساختن یک میمون است.این قسمت: میمون

رنگ قهوه‌ای رنگ مناسبی برای ساختن یک میمون است.

1. کاغذ را مطابق شکل از روی خط نقطه‌چین تا بزنید تا خط تا ایجاد شود؛ سپس به حالت اول برگردانید. (شکل شماره‌ی 1)

2. مطابق شکل از روی خط نقطه‌چین به سمت خط مرکزی تا کنید. (شکل شماره‌ی 2)

3. از روی خط نقطه‌چین به طرف پشت تا بزنید. (شکل شماره‌ی 3)

4. از وسط تا بزنید. (شکل شماره‌ی 4)

5. مطابق شکل بچرخانید. (شکل شماره‌ی 5)

6. حالا قسمتی را که با پیکان نشان داده شده است تا خط نقطه‌چین به صورت پاکتی تا بزنید. (شکل شماره‌ی 6)

7. بعد از این‌که این قسمت را به صورت پاکتی تا زدید حالا آن را صاف کنید. (شکل شماره‌ی 7)

8. مانند شکل به صورت پله‌ای و به سمت عقب تا بزنید. (شکل شماره‌ی 8)

9. قسمتی را که در شکل با نقطه‌چین نشان داده شده است، برای تکمیل صورت میمون به سمت عقب تا بزنید. (شکل شماره‌ی 9)

10. در پایان صورت میمون را نقاشی کنید. (شکل شماره‌ی 10)

آفرین بچه‌ها!

بچه‌ها کاغذ و تا - میمون

بچه‌ها کاغذ و تا - میمون


منبع :