سوال‌های چالشی ادبیات کنکور تجربی 95 ازنگاه دبیران و برترها

براساس کلید‌های پیشنهادی دبیران و رتبه‌های برتر برای کنکور تجربی 95 که به سایت کانون ارسال کرده اند ، سوال‌های زیر چالشی و دام دار تشخیص داده شده اند.براساس کلید های پیشنهادی دبیران و رتبه های برتر برای کنکور تجربی 95 که به سایت کانون ارسال کرده اند ، سوال های زیر چالشی و دام دار تشخیص داده شده اند.

سوال‌های چالشی  ادبیات کنکور تجربی 95 ازنگاه دبیران و برترها

سوال‌های چالشی  ادبیات کنکور تجربی 95 ازنگاه دبیران و برترها


فایل های ضمیمه