انتخاب واحد در برنامه‌ی راهبردی چیست؟

مزیت انتخاب واحد درس‌های آینده این است که نیم‌سال اولِ درس‌ها خوانده می‌شود و دانش‌آموز با آمادگی بیش‌تر درس‌ها را از مهر شروع می‌کند.

برنامه‌ی راهبردی شامل دو قسمت نگاه به گذشته و نگاه به آینده است. نگاه به گذشته حالت مستقل دارد؛ یعنی مطالب در هر آزمون تکرار نمی‌شود و شامل درس‌های ریاضی، علوم و فارسی سال قبل است. نگاه به آینده حالت پوششی دارد؛ یعنی در هر آزمون مطالب آزمون قبل نیز تکرار می‌شود و شامل دو درس ریاضی و علوم سال آینده است. در نگاه به آینده باید انتخاب واحد داشته باشیم؛ یعنی دانش‌آموز باید انتخاب کند که در قسمت نگاه به آینده می‌خواهد به چه درس‌هایی از سال آینده در آزمون جواب بدهد یا جایگزین آن از درس‌های نگاه به گذشته چیست.

مزیت انتخاب واحد درس‌های آینده این است که نیم‌سال اولِ درس‌ها خوانده می‌شود و دانش‌آموز با آمادگی بیش‌تر درس‌ها را از مهر شروع می‌کند.