شخصی‌سازی برنامه‌ی راهبردی در تابستان

اگر این فرایند از بعد روان‌شناسی مورد بررسی قرار گیرد استحکام این امر در بازه‌های زمانی طولانی برای دانش‌آموز تأثیر مثبتی نخواهد داشت.

شخصی‌سازی برنامه‌ی راهبردی در تابستان

سخنم با آن دسته از دانش‌آموزانی است که در ایام تابستان از رویارویی با کتاب‌های درسی امتناع ورزیده و روزهای خود را بی‌هدف تکرار می‌کنند و به‌تدریج به این نتیجه می‌رسند که پرواز برای آن‌ها مرده و دیگر اوج نمی‌گیرند. 

اگر این فرایند از بعد روان‌شناسی مورد بررسی قرار گیرد استحکام این امر در بازه‌های زمانی طولانی برای دانش‌آموز تأثیر مثبتی نخواهد داشت. 

درواقع کم کم این تکراری بودن‌ها دانش‌آموز را از خود واقعی خویش دور خواهد ساخت. 

یکی از بهترین عواملی که برای جلوگیری از این چالش باید انجام شود ابتدا برنامه‌ریزی و شخصی‌سازی برنامه‌ی راهبردی تابستان است. دیروزهای خود را فراموش کرده و به سنت‌شکنی وجود خود بپردازید. به عبارت بهتر به فکر ایجاد نوعی تعادل برای زمان مطالعه و استفاده از تکنیک‌های ویژه‌ی مطالعاتی همراه با زمان‌هایی برای تفریح و استراحت باشید. در مرحله‌ی بعد با در نظر داشتن این نکته که هنوز فرصت برای نو شدن و آزادی از این یکنواختی وجود دارد با انتخاب ابزارها و منابع استاندارد مطالعاتی به فکر اوج‌گیری باشید.