فواید تکمیل دفتر برنامه‌ریزی

دفتر برنامه‌ریزی فواید زیادی دارد که فواید زیر از جمله موارد مهم آن می‌باشد.

دفتر برنامه‌ریزی فواید زیادی دارد که فواید زیر از جمله موارد مهم آن می‌باشد.

1- ایجاد تعادل مطالعاتی

2- ایجاد انگیزه برای افزایش ساعت مطالعه

3- نگاه به گذشته

4- رقابت با خود

5- ایجاد فراشناخت فردی

6- ارزیابی واقعی

7- نظم و انضباط در درس خواندن

8- آگاهی از توان مطالعاتی

9- خودباوری

10- تشخیص بازده عملکرد مطالعاتی