سوال‌های چالشی زیست شناسی کنکور تجربی95 ازنگاه دبیران و برترها

براساس کلید‌های پیشنهادی دبیران و رتبه‌های برتر برای کنکور تجربی 95 که به سایت کانون ارسال کرده اند ، سوال‌های زیر چالشی و دام دار تشخیص داده شده اند.

براساس کلید های پیشنهادی دبیران و رتبه های برتر برای کنکور تجربی 95 که به سایت کانون ارسال کرده اند ، سوال های زیر چالشی و دام دار تشخیص داده شده اند.

سوال‌های چالشی زیست شناسی کنکور تجربی95 ازنگاه دبیران و برترها

سوال‌های چالشی زیست شناسی کنکور تجربی95 ازنگاه دبیران و برترها

سوال‌های چالشی زیست شناسی کنکور تجربی95 ازنگاه دبیران و برترها

سوال‌های چالشی زیست شناسی کنکور تجربی95 ازنگاه دبیران و برترها


فایل های ضمیمه
فاطمه بیابانپور

درس 7 تا 9 از دین و زندگی چهارم دبیرستان ( نگاه به گذشته)
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( دروس عمومی چهارم دبیرستان)
دبیر : محمد رضایی بقا