ناگفته‌های دفتر برنامه‌ریزی (3)

در زمان‌هایی که دارای ذهن آزاد هستید به کارهایی که هفته‌ی گذشته انجام داده‌اید فکر کنید و علت‌های پیشرفت و افت خود را بررسی کنید.تصمیم راهبردی و جاده‌ی موفقیت

در زمان‌هایی که دارای ذهن آزاد هستید به کارهایی که هفته‌‌ی گذشته انجام داده‌اید‌ فکر کنید و علت‌های پیشرفت و افت خود را بررسی کنید.

این کار در هفته‌ی آزمون با کارنامه به اوج خود می‌رسد. ریشه‌یابی رموز موفقیت و عدم موفقیت، از اولین گام‌های پیشرفت برای هفته‌ی دوم است.

بعد از گفت‌وگو تصمیمات خود را بنویسید. درست یا غلط بودن اشتباهات اهمیتی ندارد.

فقط عادت کنید با اندیشه و تفکر بر کارهای گذشته، شروع کنید.

تصمیم برای نوشتن، بهترین راهکار برای موفقیت است.